Smart DHS with 3 Programs & 1 Application นวัตกรรมบริการเพื่อประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ด้วยหลักการ Six Building Blocks Plus One

นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้พัฒนา Programs และ Application

Timeline News

เวทีงานเสวนาออนไลน์ Digital University ประเด็น การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AI สะท้อนสู่ภาคการศึกษา จะมุมกว้างหรือมุมลึก ทุกความรู้ต้องประยุกต์และนำใช้ โด ... คลิก !

District Health System : DHS Forum ครั้งที่ 2

     วันนี้ (23 ส.ค.64) เวลา 08.30 น. - 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล ... คลิก !

District Health System : DHS Forum ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ... คลิก !

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ประเมินผลและ ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ(ทีมผู้ประเมินระดับจังหวัด)

รายงานการประชุมชี้แจงการลงพื้นที่ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอวันจันทร์ท ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563

รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสน ... คลิก !

รายงานการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินในการใช้งานโปรแกรม การประเมินระบบสุขภาพอำเภอออนไลน์

รายงานการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อ ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 5/2562

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสน ... คลิก !

รายงานสรุปการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน DHS สำหรับอนุกรรมการพชอ.ร่วมกับ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

รายงานสรุปการประชุมการพัฒนาพัฒนาคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2  โครงการพัฒนาร ... คลิก !

รายงานสรุปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (อนุกรรมการ พชอ.)

รายงานสรุปการประชุมการพัฒนาคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2  โครงการพัฒนารูปแบบ ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสน ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3/2562

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสน ... คลิก !

รายงานสรุปการประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระดับเขต

รายงานสรุปการประชุมการติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระดับเขต โครงการพัฒนาร ... คลิก !

รายงานสรุปการประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระดับจังหวัด

รายงานสรุปการประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอระดับจังหวัด (สุโขทัย)โครงการ ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 2/2562

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสน ... คลิก !

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (5 จังหวัด 47 อำเภอ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอระหว่างโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสน ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสน ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุน ... คลิก !

รายงานการลงพื้นที่ทดสอบการใช้คู่มือเกณฑ์ประเมินระบบสุขภาพอำเภอ

รายงานการลงพื้นที่ทดสอบการใช้คู่มือเกณฑ์ประเมินระบบสุขภาพอำเภอ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสาธ ... คลิก !

แบบเกณฑ์ประเมินระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ (ฉบับร่างที่ 1)

แบบเกณฑ์ประเมินระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ (ฉบับร่างที่ 1) ที่มา         แนวทางการประเมินที่นำมาใช้น ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบสุขภาพอำเภอ โครงการพัฒนารูปแบบการพั ... คลิก !

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุน ... คลิก !

DHS Management Platform for COVID-19

การรักษาพยาบาล

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

1.Leadership & Governance

2.Service Delivery

3.Health Workforce

4.Health Information Systems

5.Access to Essential Medical

6.Financial System

7.Community Health System

E-Book & Book Download in DHS Project

เอกสาร Downloads

# เอกสาร วันที่ จำนวนการดาวน์โหลด Download
1 คู่มือ โปรแกรมประเมินระบบสุขภาพอำเภอออนไลน์ 2024-04-20 14:23:06 13 Download
2 คู่มือ Application หมอรู้จักคุณ - สำหรับคนพิการ 2023-11-23 12:57:24 4 Download
3 คู่มือ โปรแกรมการบริหารจัดการโครงการ 22-11-2564 2023-12-04 09:36:11 7 Download
4 คู่มือ โปรแกรม Assist Program 22-11-2564 2023-11-23 12:59:00 3 Download

สื่อสารสาธารณะ