บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (5 จังหวัด 47 อำเภอ) ( อ่าน 213 )


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอระหว่าง
โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (5 จังหวัด 47 อำเภอ)
 

          โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทั้ง 5 จังหวัด (47 อำเภอ) ในเขตสุขภาพที่ 2 ในการดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


...