District Health System : DHS Forum ครั้งที่ 1 ( อ่าน 326 )


     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ  “District Health System : DHS Forum ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้อง Convention Hall โรงแรมท็อปแลนด์พลาซา จังหวัดพิษณุโลก

 

     โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่นำหลักคิดเรื่อง Six Building Blocks Plus One มาเป็นแนวทางในการทำงานในระดับอำเภอ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการจัดการด้านระบบสุขภาพ (Health System Management) ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในพื้นที่ผ่านการนำเสนอ Oral presentation นอกจากนี้ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส คุณสำราญ ฉัตรโท ในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษา

 

     “District Health System : DHS Forum ครั้งที่ 1” เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ฯ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับทุกอำเภอในเขตสุขภาพที่ 2 ตลอดระยะกว่า 2 ปีที่ผ่านมา  และในครั้งนี้ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเรียนการสอนระบบสุขภาพชุมชนระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับสาธารณสุขอำเภอ5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ รวม 47 อำเภอ เพื่อร่วมมือสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแพทย์ 7 ดาว อันได้แก่ 1.Care Provider : เป็นผู้แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม 2.Decision Maker : เป็นผู้เลือกตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการรายงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูล 3.Community Leader : เป็นผู้จัดการและผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา สุขภาพได้ 4.Life Long Learner : เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต 5.Manager : เป็นผู้บริหารจัดการตนเองและกิจกรรมหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ 6.Communicator : เป็นผู้ใช้สื่อภาพ สัญลักษณ์ และ/หรือ ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารอย่างได้ผล 7.Humanistic doctor : เป็นผู้มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายและสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์ และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

     โดยในระยะแรกของการพัฒนา พื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการถ่ายทอดแนวคิด Six Building Blocks Plus One ให้กับคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการ พชอ. ผ่านการทำกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นสุขภาพ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.ผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 3.อุบัติเหตุ 4.อาหารปลอดภัย 5.การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 6.ขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยแต่ละพื้นที่ได้นำแนวคิด Six Building Blocks Plus One ไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพตามบริบทของแต่ละอำเภอ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งเชิงประเด็นและระดับนโยบายในอนาคตได้เป็นอย่างดี


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...