ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Application Happy disability สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ตกลงใช้บริการ Application Happy disability และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามรายละเอียดการให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดย รับทราบ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “แอปพลิเคชัน” หรือ “Application” หมายความว่า mobile application “Happy disability” ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับ application ดังกล่าว เพื่อการใช้บริการ “Happy disability” ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เว็บ หรือผ่านอุปกรณ์อื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ Application “Happy disability” ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นหรือมีแอปพลิเคชันอื่นรวมอยู่ด้วย ให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันนั้นด้วย

1.2 “บริกา” หมายความว่า บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของหน่วยบริการที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริการ “Happy disability” โดยตรง แม้จะดำเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

            1.3 “หน่วยบริการ” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาลของทางราชการ สถานีอนามัยหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงการให้บริการภายนอกสถานที่โดยหน่วยบริการ หรือการให้บริการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทำการแทนหรือภายใต้อาณัติของหน่วยบริการแห่งนั้น และยังหมายรวมถึง สถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน“Happy disability” หรือผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการที่ใช้บริการ “Happy disability” และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย

1.5 “ธุรกรรม” หมายความว่า คำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ที่ประสงค์จะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน Happy disability” หรือการรับบริการของ หน่วยบริการ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือนนัดหมาย ตลอดจนการให้ข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลใด ๆ ที่กระทำผ่านแอปพลิเคชัน “Happy disability

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ตัวตน ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวมาตรหรือ biometrics (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น หมายรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น ที่ไม่เหมือนบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการได้รับวัคซีน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1.7 “ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน” หมายความว่า ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password), Personal Identification Number (PIN) หรือรหัสหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตน และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงและใช้งานบริการ แอปพลิเคชัน“Happy disability” ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะถูกกำหนดโดยหน่วยบริการ หรือผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการกู้คืนรหัสหรือข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี)

1.8 “อุปกรณ์การใช้งาน” หมายความว่า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการ แอปพลิเคชัน“Happy disability

 

2.การใช้งานแอปพลิเคชัน และบริการ แอปพลิเคชัน Happy disability

            2.1 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปพลิเคชัน “Happy disability” บนอุปกรณ์การใช้งานเพื่อใช้บริการ “Happy disability” ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้เพียง 1 อุปกรณ์ (หรือตามที่หน่วยบริการกำหนดเป็นอย่างอื่น) เท่านั้น และหากมีการเข้าใช้บริการโดยอุปกรณ์จำนวนมากกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าวในเวลาใกล้เคียงกัน ระบบของหน่วยบริการจะให้อุปกรณ์การใช้งานที่เข้ามาใช้บริการหลังสุด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริการได้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น เว้นแต่หน่วยบริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2.2 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการ “Happy disability” แบ่งคุณสมบัติที่ให้บริการเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) บริการสำหรับบุคคลทั่วไป และ 2) บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการ โดยบริการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นบริการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและใช้งานคุณสมบัติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการหรือไม่ก็ตาม โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน แอปพลิเคชัน ส่วนบริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการ จะเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อผู้ขอใช้บริการได้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน จากในแอปพลิเคชัน “Happy disability” โดยตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของหน่วยบริการ เป็นการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว และหน่วยบริการได้อนุญาตให้ใช้บริการ “Happy disability” โดยผู้ขอใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ (log in) โดยใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่หน่วยบริการกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.3 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ทางหน่วยบริการจะถือว่า การใช้บริการ แอปพลิเคชัน“Happy disability”ที่กระทำโดยบุคคลอื่น โดยใช้รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เพื่อเข้าถึงบริการของผู้ขอใช้บริการ หรือการใช้บริการ “Happy disability” ผ่านอุปกรณ์การใช้งานที่ได้ตั้งค่าให้บัญชีผู้ใช้ (user account) ของผู้ขอใช้บริการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยอัตโนมัติและยังไม่ได้ออกจากระบบ (log out) เป็นการใช้บริการในนามและโดยความยินยอมของผู้ขอใช้บริการ และมีผลเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทำด้วยตัวเอง โดยผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะให้การกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการกับหน่วยบริการ และหากเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดทางแพ่งจากการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดนั้นเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการไม่รับรู้และไม่ยินยอม หรือเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยบริการหรือเหตุสุดวิสัย

2.4 คุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน“Happy disability” ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยบริการซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่ผู้พัฒนา Application หรือหน่วยบริการ หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบหรือกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือกรณีอื่นๆ) ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมภายในแอปพลิเคชันหรือในการรับบริการของหน่วยบริการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หน่วยบริการอาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในอนาคต 

2.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน“Happy disability” ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคุณสมบัติใดก็ตาม ตามวิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยบริการกำหนด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

2.6 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า สำหรับบริการบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ “Happy disability” หน่วยบริการอาจนำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยบริการได้เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของหน่วยบริการกับระบบสารสนเทศของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หน่วยบริการจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หน่วยบริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผลิตและ/หรือให้บริการโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และหน่วยบริการ ไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการใด ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นทั้งสิ้น

2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน“Happy disability” และบริการ “Happy disability” เป็นบริการเสริมของทางหน่วยบริการ ไม่สามารถใช้ทดแทนการให้บริการดูแลสุขภาพที่หน่วยบริการโดยตรงได้ และไม่ใช่ช่องทางการขอรับบริการในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หน่วยบริการไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือบริการ “Happy disability” ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของหน่วยบริการ ข้อขัดข้องหรือบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของบุคลากรหรือผู้รับจ้างของหน่วยบริการหรือบุคคลอื่น หรือเหตุอื่นใด

2.8 หน่วยบริการมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ Happy disability” หรือคุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยในกรณีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ “Happy disability” ทั้งหมด จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด

2.9 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต การใช้งานแอปพลิเคชันและการให้บริการ “Happy disability” ของหน่วยบริการ เป็นความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว แอปพลิเคชันและการให้บริการ “Happy disability”ถูกจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” (as-is) และ “ตามที่มี” (as available) โดยอาจมีข้อบกพร่องทั้งหมดรวมอยู่ด้วย ทางหน่วยบริการไม่มีการรับประกันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและบริการ“Happy disability ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือสภาพที่เหมาะสมแก่การวางตลาด คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความถูกต้องเที่ยงตรงหรือแม่นยำ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

2.10 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า คุณสมบัติบางอย่างของแอปพลิเคชันและการให้บริการ “Happy disability” ของหน่วยบริการ อาจไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ หรืออาจไม่เที่ยงตรงหรือแม่นยำ ตามข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความแรงของสัญญาณ สัญญาณรบกวน คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อจำกัดทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นที่ส่งผลต่อความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ หรือคงเส้นคงวาของการระบุตำแหน่งได้ จึงเป็นการใช้งานที่หน่วยบริการไม่สามารถรับประกันความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

            3.1 ในการใช้บริการ “Happy disability” ของผู้ขอใช้บริการ ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า อาจมีบางบริการที่หน่วยบริการจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ เท่าที่จำเป็น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ และข้อมูลสุขภาพของบุคคล(Vital Interest) เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล ในระบบของ Happy disability” และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ และยังหมายรวมถึงระบบของผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับให้หน่วยบริการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน สอบถามข้อมูล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ หรือสนับสนุนการรับบริการของผู้ขอใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความสั้น (SMS), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดที่หน่วยบริการกำหนดและผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับหน่วยบริการก่อนหน้านี้ หรือผ่านบริการ “Happy disability”ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยบริการ สามารถให้บริการ “Happy disability” แก่ผู้ขอใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ๆ สำหรับบริการ “Happy disability” โดยถือเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ขอใช้บริการเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ขอใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา ตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3.2 นอกจากข้อ 3.1 หน่วยบริการ อาจจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของ “Happy disability” ในความควบคุมดูแลของหน่วยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถให้บริการ “Happy disability” ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน แก่ผู้ขอใช้บริการ สำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพของหน่วยบริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ เช่น หมู่เลือด ประวัติการแพ้ยา/อาหาร/อื่น ๆ เป็นต้น และในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อผู้ขอใช้บริการในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดด้วย หากหน่วยบริการเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือมีความสำคัญและจำเป็นกับการรับบริการดูแลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านบริการ “Happy disability” เพื่อประโยชน์ในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ขอรับบริการเอง เช่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรับบริการสุขภาพตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของหน่วยบริการ หรือเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการ “Happy disability” ของหน่วยบริการ แก่ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการได้ ถือเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ขอใช้บริการเป็นคู่สัญญา ตามมาตรา 24 (3) หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ตามมาตรา 26 (5) (ก) หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 26 (5) (ค) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี

3.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยอมรับให้โรงพยาบาลติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความสั้น (SMS), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดที่หน่วยบริการกำหนดและผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับหน่วยบริการก่อนหน้านี้หรือในการใช้บริการ “Happy disability” เพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการ “Happy disability” รวมทั้ง ตกลงยอมรับให้หน่วยบริการแสดงข้อความแจ้งเตือน สื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ “Happy disability” หรือบริการ หรือข่าวสารอื่นๆภายในแอปพลิเคชัน และโดยการส่ง Notification หรือ Alert หรือข้อความในทำนองเดียวกันผ่านอุปกรณ์การใช้งาน

3.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล (ซึ่งต้องสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “Happy disability” นอกเหนือจากบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของหน่วยบริการ โดยกระทำผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจต้องลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยบริการเป็นการเพิ่มเติม (เว้นแต่จะได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวไปก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยบริการกำหนด ซึ่งอาจมีเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ

3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ “Happy disability” ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์กับหน่วยบริการได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยบริการกำหนด โดยถือเป็นการระงับและยกเลิกการให้บริการ “Happy disability” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และมีผลหลังจากหน่วยบริการดำเนินการตามความประสงค์เสร็จสิ้น แต่การขอยกเลิกการใช้บริการ “Happy disability” ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การขอยกเลิกการใช้บริการ “Happy disability” อาจส่งผลต่อการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการรับบริการ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ แต่ไม่มีผลต่อการเข้าถึงและมาตรฐานการให้บริการดูแลสุขภาพของหน่วยบริการ หรือความสัมพันธ์อื่นระหว่างหน่วยบริการในฐานะผู้ให้บริการกับผู้ขอใช้บริการในฐานะผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการแต่อย่างใด

3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการใช้บริการ “Happy disability” นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานดังนี้

(1) ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยบริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ขอใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ศาล พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ เรียกข้อมูล เข้าถึงข้อมูล หรือสั่งให้หน่วยบริการเปิดเผยข้อมูล

(3) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย

(4) กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็น เช่น การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจ

          3.7 ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ตามมาตรา 30

(2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยบริการได้ ในกรณีที่หน่วยบริการได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยบริการ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ตามมาตรา 31

(3) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 32

(4) สิทธิขอให้หน่วยบริการดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 33

(5) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 34

(6) สิทธิในการร้องขอให้หน่วยบริการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามมาตรา 36

(7) สิทธิร้องเรียนในกรณีที่หน่วยบริการ รวมทั้งบุคลากร/ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของหน่วยบริการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

            4.1 ในการตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ท่านยืนยันว่า ท่านคือผู้ขอใช้บริการแอปพลิเคชันนี้เอง หรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้กระทำการแทนเพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ที่ท่านกระทำการแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการแทน หากผู้นั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถรับรู้ ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” ฉบับนี้ได้ ท่านยืนยันว่าท่านได้ให้ข้อมูลและอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจตลอดจนตกลงและให้ความยินยอมในการกระทำการแทนผู้นั้นแล้ว เท่าที่จะสามารถกระทำได้

4.2 นอกเหนือจากการตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการ (ซึ่งต้องสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากในแอปพลิเคชัน “Happy disability”) ผู้ขอใช้บริการอาจต้องลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยบริการเป็นการเพิ่มเติมด้วย (เว้นแต่จะได้ลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยบริการกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หรือยังไม่ได้ลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยบริการ หรือได้รับยกเว้นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจากหน่วยบริการ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เหตุดังกล่าวไม่ได้ทำให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ “Happy disability” (ถ้ามี) ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลไปแต่อย่างใด การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

4.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ“Happy disability” (ถ้ามี) เป็นการแสดงเจตนาโดยผู้ขอใช้บริการ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า หน่วยบริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งหากผู้ขอใช้บริการไม่ตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขอใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการ “Happy disability” บางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปได้ หรืออาจถูกระงับการให้บริการ “Happy disability” และหน่วยบริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

4.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ “Happy disability” ได้เคยตกลงหรือยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของหน่วยบริการที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความตกลงหรือการยอมรับนั้นยังมีผลใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” ฉบับนี้ จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม

4.5 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” ที่ผู้ขอใช้บริการทำกับหน่วยบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ “Happy disability” ผู้ขอใช้บริการยอมรับให้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการตกลงหรือยอมรับล่าสุดเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ยังมีผลผูกพันอยู่ต่อไป เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนใดที่สิ้นผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเหตุดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการมีผลผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนอื่น

4.6 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต หน่วยบริการไม่รับรองว่าการให้บริการ “Happy disability” และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน จะครอบคลุมและสามารถทำงานเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการต่าง ๆ (เช่น ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) อย่างครบถ้วนและโดยสมบูรณ์ หรือจะแสดง/ประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง การให้บริการอาจมีข้อจำกัดในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ได้ นอกจากนี้ หน่วยบริการไม่รับรองว่าการใช้งานแอปพลิเคชันนี้และการใช้บริการ “Happy disability” จะไม่รบกวนการทำงานและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่น หรือข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์การใช้งานหรือระบบอื่นใด

4.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง หน่วยบริการ และ/หรือบุคคลอื่น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ “Happy disability” และหน่วยบริการขอสงวนสิทธิ์นั้นในส่วนที่หน่วยบริการเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน (ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้เช่า จำหน่าย จ่ายแจก ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ (เช่น ลายน้ำ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียงที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์)  หรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังกล่าว ต่อต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของโรงพยาบาลและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ“Happy disability” โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยบริการหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เว้นแต่จะเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับการนำสำเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปกติ หรือกรณีอื่นที่ได้รับยกเว้นหรืออนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่แปลกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วนประกอบ หรือพยายามที่จะได้มาซึ่ง source code หรือถอดรหัส (decrypt) ของแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริการ “Happy disability” เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยบริการหรือเจ้าของงานดังกล่าว หรือเป็นข้อมูลสาธารณะที่เกิดจากการเปิดเผยโดยชอบอยู่แล้ว

4.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันหรือบริการ “Happy disability” ในลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งหากปรากฏหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น หน่วยบริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ “Happy disability” ของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

(1) เพื่อให้ผู้ใดสำคัญผิดในตัวตน คุณสมบัติ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการหรือผู้รับบริการของหน่วยบริการ

(2) ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือสร้างความเสียหายแก่หน่วยบริการ

(3) เป็นการโจมตี เจาะระบบ แทรกแซง รบกวน หรือทำให้ระบบที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้หรือบริการ “Happy disability” ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หรือทำงานผิดพลาด ขัดข้อง ทำงานช้า หยุดชะงัก หรือผิดจากที่คาดหมาย หรือเป็นความพยายามที่จะเข้าถึง ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือข้อมูลความลับอย่างอื่น หรือลักลอบแก้ไขข้อมูลในระบบโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งโจมตีต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(4) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

(5) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้หน่วยบริการเกิดความเสียหายหรือต้องรับผิดทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(6) ในลักษณะอื่นที่ผิดเงื่อนไขในการใช้งานหรือการให้บริการที่กำหนดภายในแอปพลิเคชันหรือในการให้บริการ “Happy disability” หรือตามที่ “หน่วยบริการ”กำหนด

4.9 ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ ผู้ขอใช้บริการ “Happy disability” ได้เคยตกลงหรือยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” ของแอปพลิเคชัน “Happy disability” หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความตกลงหรือการยอมรับนั้นเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามเอกสารฉบับนี้แทน ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้ทำไว้กับหน่วยบริการเป็นลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ “Happy disability” สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของหน่วยบริการ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อ 4.4